Teachers in chargeˇG

Mr Wong Lap Shun

Mr Lam Wai Ming

Mr Fong Hing Pan

Committee member:

Chairperson:3A Chang Yau Ming

Vice-chairperson:3A Sham Chiu Yu

Secretary: 3B Ng Chin Lok

Treasurer:2E Kwan Ka Ho